Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

GDPR

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146

IČO:14616831

tel.: 581731421, email: stranelova@sstovacov.cz

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146, příspěvková organizace, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění odborného výcviku.

Kontaktní adresa správce:

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146, příspěvková organizace, adresa Nádražní 146, 751 01 Tovačov, IČ: 14616831, telefon: +420581731421, e-mail:

stranelova@sstovacov.cz, ID datové schránky: uefhppn.

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146, příspěvková organizace, na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Miroslav Čmela, telefon: +420 727 876 503, e-mail cmela@sstovacov.cz.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední školu řezbářskou, Tovačov, Nádražní 146, příspěvkovou organizaci, vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední školou řezbářskou, Tovačov, Nádražní 146, příspěvkovou organizací a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.