Drobečková navigace

Úvod > O škole > Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Na spolupráci s Vámi se těší školní metodik prevence

Mgr. Tomáš Kesler

Pracoviště: Nádražní 146, Tovačov
E-mail: kesler@sstovacov.cz

konzultační hodiny (po domluvě i v jiném čase):

Mezi rizikové chování žáků řadíme: 

 • návykové látky (tabák, drogy, alkohol),
 • záškoláctví, kriminalita (krádeže), vandalismus,
 • výchovné problémy, poruchy chování,
 • šikana, kyberšikana,
 • netolismus (virtuální drogy) a hazardní hraní (gambling, patologické hráčství),
 • rizikové sexuální chování,
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování,
 • syndrom CAN (týrání, zneužívání), domácí násilí,
 • subkultury, nová náboženská hnutí, extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, homofobie,
 • rizikové chování v dopravě.

Účast ŠMP na realizaci školní preventivní strategie 

 • Tvorba a kontrola (roční evaluace) školní preventivní strategie v souladu s metodickými pokyny MŠMT a plánem školy na stávající období.
 • Koordinace a realizace aktivit školy zaměřených na prevenci.
 • Řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole.
 • Spolupráce s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence.
 • Spolupráce s vedením školy a výchovnou poradkyní 1x měsíčně nebo zpravidla dle potřeby.
 • Poskytování informací pedagogickému sboru o řešených problémech (při zachování diskrétnosti).
 • Kontaktování odborných pracovišť v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Odborné vedení pedagogů školy v otázkách primární prevence.
 • Vyhledávání žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytnutí poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, příp. Zajištění péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Řešení podnětů a připomínek souvisejících s výskytem rizikového chování (např. Anonymní informace od žáků ze schránky důvěry výchovného poradce a metodika prevence).
 • Vypracování metodických postupů řešení problematiky prevence na škole a její integrace do platného školního řádu.
 • Vyhodnocování dílčích preventivních aktivit a celkové efektivity prováděné školní preventivní strategie (roční evaluace).
 • Zajišťování vhodných odborných metodických materiálů a pomůcek pro realizaci školní preventivní strategie.
 • Stanovení konzultačních hodin pro studenty a jejich rodiče.
 • Vedení záznamů z jednání se žáky a zákonnými zástupci.
 • Informování okresního metodika prevence a krajského koordinátora prevence o školní preventivní strategii a plánu prevence.
 • Aktualizace informací týkajících se prevence na nástěnce školního metodika prevence (2. patro) a informačním systému školy.
 • Zkvalitnění výkonu školního metodika prevence formou účasti na seminářích, odborných přednáškách a konferencích souvisejících s prevencí.